Τα δίκυκλα αποτελούν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο μεταφοράς, με κυρίαρχο μερίδιο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 62,000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα τα οποία περιλαμβάνουν δίκυκλα σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2001 μέχρι το 2009. Σε αυτές τις 27 χώρες παρουσιάστηκε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 18% σε νεκρούς σε οδικά ατυχήματα με δίκυκλα το 2009 σε σχέση με το 2001, σε σύγκριση με ποσοστιαία μείωση 36% σε όλα τα οδικά ατυχήματα.  Στόχος αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση παραμέτρων που αφορούν την οδική ασφάλεια των δικύκλων σε Ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση της βάσης δεδομένων “EU CARE” με αναλυτικά δεδομένα στα οδικά ατυχήματα καθώς και άλλες διεθνείς πηγές δεδομένων (“OECD/IRTAD”, “Eurostat”, κλπ.). Χρονοσειρές για 23 Ευρωπαϊκές χώρες για μια περίοδο δέκα χρόνων (1999-2008), συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως ο τύπος περιοχής, η ηλικία και το φύλο του οδηγού. Επιπλέον επίγνωση για την πρόκληση ατυχημάτων προσφέρεται μέσω της χρήσης αναλυτικών (in-depth) δεδομένων ατυχημάτων από το “EC SafetyNet project Accident Causation Database”. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μια συνολική εκτίμηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σχετικά με τα δίκυκλα στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη στους φορείς λήψης αποφάσεων, οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.