Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία συγκριτική ανάλυση δύο βάσεων δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα CARE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα FARS των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  To σύστημα FARS λειτουργεί ήδη από το 1975, ενώ το σύστημα CARE  λειτουργεί πιλοτικά από το 1995.  Η συγκριτική ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της εισαγωγής των στοιχείων και των μεθόδων επεξεργασίας και διανομής των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα δύο συστήματα επέτρεψε τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων για δια-κρατική ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων στις δύο ηπείρους.  Η ανάλυση αυτή φανερώνει όχι μόνο το δυναμικό των δύο συστημάτων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η οδική ασφάλεια στις δύο ηπείρους.