Ο μεγάλος αριθμός των οδικών ατυχημάτων επιτάσσει την ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκήςμεθόδου» για τη συλλογή δεδομένων που θα επιτρέπει μια εναρμονισμένη και λεπτομερή διερεύνηση των ατυχημάτων, με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DaCoTA εξετάστηκε και αναθεωρήθηκε ένας ευρύς αριθμός μεθοδολογιών που ήδη υφίστανται, προκειμένου στοιχεία αυτών να αποτελέσουν το περιεχόμενο ενός ευρύτερου πλαισίου. H νέα βάση στηρίχθηκε σε υπάρχοντα συστήματα, κατόπιν μιας διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητα αυτών. Περιλαμβάνει οκτώ ενότητες δεδομένων, όπως «Θέση Ατυχήματος», «Όχημα», «Ιατρικό Υλικό – Ανάλυση Τραυματισμών». Η μεθοδολογία συλλογής και η βάση δεδομένων δοκιμάστηκε από τουλάχιστον 20 κράτη μέλη της Ε.Ε πριν την τελική της παράδοση για μελλοντική χρήση.

Ο μεγάλος αριθμός των οδικών ατυχημάτων επιτάσσει την ανάπτυξη μιας «ευρωπαϊκήςμεθόδου» για τη συλλογή δεδομένων που θα επιτρέπει μια εναρμονισμένη και λεπτομερήδιερεύνηση των ατυχημάτων, με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας των πληροφοριών. Ωςεκ τούτου, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DaCoTA εξετάστηκε και αναθεωρήθηκε έναςευρύς αριθμός μεθοδολογιών που ήδη υφίστανται, προκειμένου στοιχεία αυτών νααποτελέσουν το περιεχόμενο ενός ευρύτερου πλαισίου. H νέα βάση στηρίχθηκε σευπάρχοντα συστήματα, κατόπιν μιας διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητα αυτών. Περιλαμβάνει οκτώ ενότητες δεδομένων, όπως «Θέση Ατυχήματος», «Όχημα», «ΙατρικόΥλικό – Ανάλυση Τραυματισμών». Η μεθοδολογία συλλογής και η βάση δεδομένωνδοκιμάστηκε από τουλάχιστον 20 κράτη μέλη της Ε.Ε πριν την τελική της παράδοση γιαμελλοντική χρήση.