Στην εργασία παρουσιάζεται η ανασκόπηση του έργου ROSEE – Road Safety in South East European Regions, στο οποίο λαμβάνουν μέρος δέκα συμμετέχοντες από έξι χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ουγγαρία) και πάνω από δέκα εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί με ρόλο παρατηρητή, περιλαμβανομένων αντιπροσώπων από τη Σερβία. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2014. Στόχος του έργου είναι η παροχή υποστήριξης στις κυβερνήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στις επιλεγείσες περιοχές της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός στην προώθηση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου, με έμφαση στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας. Το έργο ROSEE (http://www.rosee-project.eu/) υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (http://www.southeast-europe.net/en/).