Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην οδική ασφάλεια στις πόλεις, καθώς και των μελλοντικών προκλήσεων στην ασφάλεια και κινητικότητα στις Ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά για τους ευάλωτους χρήστες της οδού. Αποτελέσματα: Αν και οι θάνατοι σε οδικά ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές πόλεις εμφανίζουν συνεχή μείωση κατά τα τελευταία έτη, το ποσοστό τους ως μέρος των συνολικών θανάτων παραμένει σημαντικό και μάλιστα αυξανόμενο. Επιπλέον, εμφανίζεται σημαντική διαφοροποίηση στις αντίστοιχες τάσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Κρίσιμο στοιχείο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές είναι η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές οδικής ασφάλειας με βάση συκγκεκριμένα δεδομένα. Εντούτοις, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν αρκετές δυσκολίες ποε σχετίζονται με τα δεδομένα και τη διαθέσιμη πληροφορία, περιλαμβανομένων εμποδίων τεχνικών, πολιτικών και διεθνούς συνεργασίας, τα οποία δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των μέτρων οδικής ασφάλειας και την ιεράρχησή τους. Συμπεράσματα: Στο σύνθετο αστικό περιβάλλον, η ανάγκη για ισορροπία μεταξύ αντικρουόμενων κοινωνικών αναγκών και οικονομικών περιορισμών, ειδικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, απαιτεί δύσκολες επιλογές αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια στις πόλεις θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων αστικής κινητικότητας, αντίστοιχης σπουδαιότητας με τους προβληματισμούς για το περιβάλλον, την ενέργεια και την κινητοκότητα, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού. Τόσο οι αρχές όσο και οι πολίτες θα πρέπει να υποστηριχθούν με αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία και να κάνουν τις αναγκαίες γενναίες επιλογές με έμφαση στην μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας και τον περιορισμό των μετακινήσεων με Ι.Χ. αυτοκίνητα.