Οι νέοι, ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, εμφανίζουν σε όλο τον κόσμο σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να είναι θύματα οδικού ατυχήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των παραμέτρων οδικής ασφάλειας των νέων στις Ευρωπαϊκές χώρες, με χρήση της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE, καθώς και άλλων διεθνών πηγών δεδομένων (Eurostat κ.λπ.). Χρονοσειρές δεδομένων από 19 Ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτουν περίοδο 10 ετών (2000-2009) συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως το είδος του χρήστη της οδού, το μεταφορικό μέσο, το είδος της περιοχής και της οδού, η ημέρα και η ώρα της ημέρας, η εποχή του έτους, η ηλικία και το φύλο του οδηγού. Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 76.000 νέοι, ηλικίας 18-24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των θανάτων σε οδικά ατυχήματα στις χώρες αυτές (19%). Εντούτοις, μόλις το 9% του πληθυσμού εμπίπτει στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα. Επομένως, το 2009 οι νέοι εμφάνιζαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε οδικό ατύχημα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστόντας επείγουσα την ανάγκη για λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μια συνολική αξιολόγηση του επιπέδου οδικής των νέων στην Ευρώπη, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.