Αν και ο ετήσιος αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη μειώνεται εδώ και αρκετά χρόνια, η κατανομή του αριθμού αυτού ανά μήνα έχει μεταβληθεί ελάχιστα. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση της μηνιαίας μεταβλητότητας του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη, με χρήση της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων CARE. Χρονοσειρές δεδομένων από 19 Ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτουν περίοδο 10 ετών (2000-2009) συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους οδικής ασφάλειας, όπως το μεταφορικό μέσο, το είδος της οδού, η ώρα της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδας, ο καιρός, οι ώρες με φώς ημέρας, η ηλικία και το φύλο του οδηγού. Η μηνιαία κατανομή των θανάτων τείνει να διαφοροποιείται σημαντικά στην Κεντρική Ευρώπη και λιγότερο στη Δυτική Ευρώπη. Η εποχιακή διακύμανση των θανάτων εξαρτάται επιπλέον από το φύλο και την ηλικία και είναι μεγαλύτερη τις Κυριακές σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες, ενώ το μηχανοκίνητο δίκυκλο αποτελεί το μέσο μεταφοράς με τη μεγαλύτερη εποχιακή μεταβλητότητα στον αριθμό των νεκρών. Μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τον καιρό και τις ώρες με φως ημέρας επίσης είναι πιθανόν να συμβάλλουν στην παρατηρηθείσα εποχιακή διακύμανση, οι οποίες επίσης διαφέρουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιτρέπουν μια συνολική αξιολόγηση της εποχιακής διακύμανσης στους αριθμούς των νεκρών σε οδικά ατυχήματα, με βάση κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, παρέχοντας έτσι χρήσιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Οι παρατηρήσεις αυτές, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της πολιτικής με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη.