Στην εργασία παρουσιάζεται η διερεύνηση της επίπτωσης δυο βασικών μετεωρολογικών δεικτών (θερμοκρασία και βροχή) στον αριθμό των ατυχημάτων και των νεκρών που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για μια περιόδο 9 ετών. Εξετάζεται η χρονική συσχέτιση μεταξύ των ατυχημάτων και των νεκρών, καθώς και η επίπτωση των μετεωρολογικών μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, μια οικογένεια μοντέλων που περιλαμβάνουν τις κατανομές της αρνητικής διωνυμικής, Poisson και quasi-Poisson, καθώς και μοντέλα χώρου-κατάστασης και παρουσιάζονται διαγνωστικά αποτελέσματα. Συγκρίνεται η ακρίβεια εκτίμησης και πρόβλεψης των διαφορετικών τύπων μοντέλων. Τα (δυναμικά) μοντέλα χώρου κατάστασης δίνουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, ενώ από τα αποτελέσματα προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μηνών. Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των μοντέλων αυτών για τη διαμόρφωση πολιτικών και εκστρατειών οδικής ασφάλειας.