Η εργασία αυτή στοχεύει στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων μίας ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας με βάση την εμπειρία από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα.  Προτείνεται θεωρητικό πρότυπο της ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας που αποτελείται από πέντε βασικές παραμέτρους, τη θέσπιση στόχων, την ολοκληρωμένη προσέγγιση, την αποτελεσματική εφαρμογή, τη διαχρονική συνοχή και  την ποσοτικοποιημένη παρακολούθηση. Η νέα τάση της ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας, που προσεγγίζει πολύπλευρα το πρόβλημα των ατυχημάτων, φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πολυπλοκότητα των οδικών ατυχημάτων και να φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα αποσπασματικές προσπάθειες.  Η εφαρμογή της στην ελληνική συνεχώς επιδεινούμενη πραγματικότητα είναι δυνατόν να βελτιώσει μεσοπρόθεσμα σημαντικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.