Η εργασία αυτή, βασισμένη σε αποτελέσματα ερευνητικών έργων, στοχεύει στον καθορισμό των βασικών αρχών οδικής ασφάλειας που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαχείριση αστικών οδικών δικτύων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της πρόσβασης ως παράδειγμα αποτελεσματικής βελτίωσης της αστικής οδικής υποδομής.  Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η κατάλληλη πολιτική στη διαχείριση των αστικών δικτύων μπορεί να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής οδικής ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεπή εφαρμογή σειράς επιμέρους μέτρων τα οποία έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα σε πολλές περιπτώσεις άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων.  Η κατάλληλη ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου σε συνδυασμό με τη σωστή διαχείριση των προσβάσεων ανάλογα με την κατηγορία των εξεταζομένων οδών μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις ελληνικές πόλεις.