Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση της απόδοσης στην οδήγηση ατόμων με νευρολογικά νοσήματα, με χρήση προσομοιωτή οδήγησης. Τα νευρολογικά νοσήματα που εξετάζονται είναι η νόσος Alzheimer (AD), η νόσος Parkinson (PD) και η ήπια νοητική υστέρηση (MCI). Πραγματοποιείται πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, κατά το οποίο υγιείς οδηγοί (ομάδα ελέγχου) και ασθενείς οδηγούν σε διάφορες συνθήκες, και στη συνέχεια πραγματοποιείται λεπτομερής νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων. Οι συνθήκες οδήγησης περιλαμβάνουν οδήγηση σε υπεραστική περιοχή με χαμηλό και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Η απόδοση στην οδήγηση των ασθενών συγκρίνεται με αυτή της ομάδας ελέγχου με χρήση της μεθόδου ANOVA με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η εργασία αναλύει ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα από περιορισμένο δείγμα, ενώ μεγαλύτερο δείγμα θα είναι διαθέσιμο από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξετάζονται διάφορες μετρήσεις της απόδοσης στην οδήγηση, όπως: ταχύτητα, εγκάρσια θέση στην οδό, γωνία στροφής του τιμονιού, απόσταση από προπορευόμενα οχήματα, χρόνος αντίδρασης σε μη αναμενόμενα συμβάντα κ.λπ., αναφορικά τοσο με τις μέσες τιμές τους όσο και με τη διακύμανσή τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα νευρολογικά νοσήματα πράγματι επηρεάζουν την απόδοση στην οδήγηση, και εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα νοσήματα, καθώς και ειδικά χαρακτηριστικά σε κάθε νόσημα. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί με νευρολογικά νοσήματα οδηγούν με χαμηλότερες ταχύτητες και τηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα σε σύγκριση με τους υγιείς οδηγούς, και μάλιστα το φαινόμενο είναι εντονότερο στους ασθενείς με νόσο Parkinson, σε σύγκριση με τη νόσο Alzheimer και την ήπια νοητική υστέρηση. Επιπλέον, οι ασθενείς με νόσο Alzheimer και οι ασθενείς με ήπια νοητική υστέρηση φαίνεται να εμφανίζουν δυσκολίες στην ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απαιτήσεων κατά την οδήγηση, ειδικά όσον αφορά στη χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων. Αντίθετα, οι ασθενείς με νόσο Parkinson εμφανίζουν δυσκολίες στη διατήρηση κατάλληλης θέσης του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας. Τέλος, τα νευρολογικά νοσήματα φαίνεται να επηρεάζουν τον χρόνο αντίδρασης σε συμβάντα.