Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση της διαχείρισης οδικής ασφάλειας στις χώρες της Ευρώπης και ο εντοπισμός “καλών πρακτικών”. Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο διερεύνησης της διαχείρισης οδικής ασφάλειας, βασισμένο σε διάφορα κριτήρια “καλής πρακτικής”, και εξετάστηκαν τα συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας σε 14 ευρωπαϊκές χώρες κατά το έτος 2010, με βάση εκτεταμένα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκα από εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων αλλά και ανεξάρτητους ειδικούς. Έτσι, δημιουργήθηκε μια ακριβής και αξιόπιστη εικόνα για κάθε χώρα, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια συγκριτικών αξιολογήσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές μέθοδοι για τη βαθμολόγηση των χωρών και την ανάλυση της σχέσης μεταξύ διαχείρισης οδικής ασφάλειας και επιπέδου οδικής ασφάλειας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός μιας συγκεκριμένης “καλής πρακτικής”, προκύπτουν όμως αρκετά στοιχεία ως κριτήρια εντοπισμού των “καλών πρακτικών”. Με βάση τα αποτελέσματα, διατυπώνονται προτάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.