Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη και παρουσίαση μεθοδολογίας για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Observatory – ERSO), ο προσδιορισμός της φύσης των δεδομένων που θα αποθηκεύονται στο παρατηρητήριο, με τρόπο εύκολα κατανοητό και αξιοποιήσιμο, και η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για αναλύσεις ψηφιακών δεδομένων οδικής ασφάλειας ώστε να αξιολογούνται τα πλέον υποσχόμενα μέτρα. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία με πέντε στάδια. Από την ανάλυση προέκυψε ότι απαιτείται κατάλληλο μοντέλο στατιστικής ανάλυσης για την ποσοτική αξιολόγηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, από το οποίο θα προκύπτει αν αυτά αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές προκύπτουν από ανάλυση αιτίων. Η επέκταση των τρέχοντων στοιχείων οφέλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάλυση των συσχετισμών μεταξύ των διάφορων τεχνολογικών εφαρμογών αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται η σχετική δομή και δεδομένα του ERSO, επιτρέποντας τη συμπλήρωση με άλλα δεδομένα οδικών ατυχημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών οδικής ασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.