Στην εργασία εξετάζονται οι απόψεις και η συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών αναφορικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία από την πανευρωπαϊκή έρευνα SARTRE 4, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων οδηγών το 2011. Για την ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης παραγόντων και ομαδοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων, οι απαντήσεις των Ελλήνων οδηγών στις επιλεγείσες ερωτήσεις αφορούν επτά παράγοντες, που περιγράφουν την συμπεριφορά στην οδήγηση, την πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα, καθώς και τις απόψεις τους αναφορικά με τη συμπεριφορά των άλλων οδηγών, την αστυνόμευση και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Κατά την ανάλυση ομαδοποίησης προέκυψαν τέσσερις διακριτές ομάδες Ελλήνων οδηγών: οι προσεκτικοί, οι μετριοπαθείς, οι συντηρητικοί και οι απερίσκεπτοι, και αναγνωρίστικαν τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να είναι χρήσιμα στον σχεδιασμό στοχευμένων εκστρατειών για την οδική ασφάλεια καθώς και άλλων αντίστοιχων μέτρων.