Οι χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) παρουσιάζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας με βάση τον αριθμό νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά πληθυσμό. Στόχος της εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση της οδικής ασφάλειας στη ΝΑΕ όπως καταγράφηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου “ROSEE-Οδική ασφάλεια σε περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης”. Καταγράφονται οι κύριες τάσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της νομοθεσίας, της πολιτικής και της θεσμικής ικανότητας οδικής ασφάλειας καθώς και των αναγκών και της διαθεσιμότητας στοιχείων οδικής ασφάλειας στις χώρες-εταίρους του έργου. Επίσης εξετάζονται κύρια θέματα της οδικής υποδομής και της συμπεριφοράς των χρηστών της οδού. Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται οι προτεραιότητες οδικής ασφάλειας. Επιτυγχάνεται έτσι καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης οδικής ασφάλειας στη ΝΑΕ. Παρά τις σημαντικές διαφορές στη διαχείριση οδικής ασφάλειας, το οδικό δίκτυο, τη συμπεριφορά των χρηστών, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, τη νομοθεσία, την επιτήρηση κ.λπ., διαπιστώνονται κοινά προβλήματα και κοινές προτεραιότητες οδικής ασφάλειας στη ΝΑΕ.