Στόχος της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων των συστημάτων ανάλυσης των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων για την αξιολόγηση των μέτρων οδικής ασφάλειας στα ευρωπαϊκά κράτη και η επεξεργασία λύσεων για τις απαραίτητες βελτιώσεις στη ποιότητα και την ομοιομορφία της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.  Εξετάστηκαν τα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων των οδικών ατυχημάτων από αρκετά κράτη της ΕΕ και εντοπίστηκαν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί για μακροσκοπική ανάλυση των ατυχημάτων.  Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αποτίμηση επιλεγμένων συστημάτων ανάλυσης ατυχημάτων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των μέτρων οδικής ασφάλειας, η οποία οδήγησε στον προσδιορισμό των απαραίτητων παραμέτρων για την ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων ανάλυσης.  Προτείνεται πλαίσιο συστάσεων για τις μελλοντικές απαραίτητες δράσεις για τη βελτίωση των συστημάτων ανάλυσης των ατυχημάτων στην Ευρώπη, έτσι ώστε να επιλέγονται τα μέτρα με τη σημαντικότερη επιρροή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.