Η οδηγική ικανότητα μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες κινητικές, γνωστικές και αντιληπτικές απομειώσεις, οι οποίες σχετίζονται είτε με την ηλικία ή προκαλούνται από νευρολογικές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, ασθένειες που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα οδήγησης του ατόμου αυτού. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα προφίλ οδηγικών επιδόσεων των οδηγών με κάποια παθολογία του εγκεφάλου σε αγροτικό περιβάλλον οδήγησης, σε οδηγικές συνθήκες υψηλού και χαμηλού κυκλοφοριακού φόρτου, μέσω ενός πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης. Διάφορες παράμετροι οδηγικών επιδόσεων εξετάστηκαν, π.χ. μέση ταχύτητα οδήγησης, πλευρική θέση, γωνία του τιμονιού, χρονοαπόσταση και χρόνος αντίδρασης σε απρόβλεπτα συμβάντα. Οι οδηγικές επιδόσεις των οδηγών με παθολογίες εγκεφάλου συγκρίνονται με εκείνες των υγειών. 114 συμμετέχοντες άνω των 55 ετών ολοκλήρωσαν το πείραμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων που εξετάστηκαν. Οι οδηγοί με κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία οδηγούν σε σημαντικά χαμηλότερες ταχύτητες, έχουν υψηλότερες διακυμάνσεις πλευρικής θέσης, διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις και έχουν χειρότερους χρόνους αντίδρασης από την ομάδα ελέγχου.