Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική ανασκόπηση της επιρροής του κυκλοφοριακού φόρτου στα οδικά ατυχήματα. Αρχικά, παρουσιάζεται μια γενική εισαγωγή στο θέμα, με σχολιασμό των μελετών τόσο σε μικροσκοπική όσο και μακροσκοπική κλίμακα. Εν συνεχεία, αναλύονται οι σχετικές μελέτες που σχετίζονται με την επιρροή του κυκλοφοριακού φόρτου στη συχνότητα των ατυχημάτων αλλά και στο δείκτη ατυχημάτων, τόσο για αστικές – υπεραστικές περιοχές καθώς και για κόμβους. Επίσης, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία των μελετών που αναφέρονται στη σοβαρότητα των ατυχημάτων συναρτήσει του κυκλοφοριακού φόρτου. Τέλος, παρατίθεται η κριτική αξιολόγηση των προαναφερθέντων μελετών. H συχνότητα των ατυχημάτων δείχνει να έχει μια γραμμική θετική συσχέτιση με την ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία (ΕΜΗΚ). Σε ό,τι αφορά στο δείκτη ατυχημάτων, η σχέση που προκύπτει είναι μη γραμμική. Τέλος, η επιρροή στη σοβαρότητα των ατυχημάτων δεν είναι σαφής και χρίζει περαιτέρω έρευνας. Γενικά διαπιστώνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελετών αφορά μακροσκοπική κλίμακα. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση της επιρροής του κυκλοφοριακού φόρτου στην οδική ασφάλεια σε επίπεδο μικροσκοπικής κλίμακας, όπου οι μελέτες είναι περιορισμέ