Μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε αναλυτική επισκόπηση των επιτυχημένων μέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται διεθνώς.  Έμφαση δόθηκε στα μέτρα με αποδεδειγμένη ανταποδοτικότητα μέσω ποσοτικής ή ποιοτικής αξιολόγησης.  Τα μέτρα που εξετάστηκαν ποικίλουν από ενημερωτικές εκστρατείες εθνικού επιπέδου σε τοπικά τεχνικά μέτρα, τα οποία ταξινομήθηκαν με βάση ειδική ιεράρχηση που αναπτύχθηκε, επιτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις καλύτερες πρακτικές.  Στην εργασία προσδιορίζονται τα μέτρα με τις υψηλότερες δυνατότητες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος κυκλοφορίας και της συμπεριφοράς του χρήστη.  Ταυτόχρονα, φάνηκε ότι οι κρισιμότεροι παράγοντες για την επιτυχία των μέτρων είναι ο τρόπος προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες του οδικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η ενεργός συμμετοχή τόσο όλων των φορέων εφαρμογής όσο και των τελικών χρηστών της οδού.