Η παρούσα εργασία αφορά στα αποτελέσματα της διερεύνησης, με χρήση ερωτηματολογίων, των επιπτώσεων της πεζοδρόμησης του ιστορικού τριγώνου της Αθήνας στο σύστημα τροφοδοσίας και αποστολής εμπορευμάτων των καταστημάτων με επαγγελματικά οχήματα.  Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν συνδυαστικά οι τύποι των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για τροφοδοσία των καταστημάτων (αριθμός μετακινήσεων, ώρες τροφοδοσίας, μέγεθος καταστήματος), οι διαφορετικοί τύποι οδού, καθώς και τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάσης των οχημάτων τροφοδοσίας. Η διερεύνηση αυτή οδήγησε στον αναλυτικό προσδιορισμό της επιρροής της πεζοδρόμησης, η οποία αντίθετα από τα αναμενόμενα φαίνεται  να είναι περιορισμένη στις περισσότερες των περιπτώσεων.  Τέλος προσδιορίζεται ο ρόλος των σχετικών με τα επαγγελματικά οχήματα μέτρων στα σχέδια  περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κεντρικές περιοχές των πόλεων.