Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας δέσμης πρακτικών δράσεων που έτυχαν επεξεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη στο 3ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ (2002-2010) για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών.  Με αυτό τον στόχο, αξιοποιήθηκε συσσωρευμένη γνώση από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων προγραμμάτων δράσης της ΕΕ, καθώς και από σειρά εθνικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, με έμφαση σε εκείνα με πολύ θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης.  Η γνώση αυτή είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς ειδικών από διαφορετικές ειδικότητες οδικής ασφάλειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Εξετάστηκε σειρά 100 περίπου συγκεκριμένων πρακτικών δράσεων, ομαδοποιημένων σε εννέα γενικές κατηγορίες: επενδύοντας στην ασφάλεια, καλύτερη συμμόρφωση στους κανόνες, προδιαγραφές εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών, χρήση εξοπλισμού ασφαλείας, ασφαλέστερα οχήματα, ασφαλέστερες οδοί, ασφαλέστερες εμπορευματικές μεταφορές, αντιμετώπιση μετά το ατύχημα, συλλογή και ανάλυση στοιχείων.  Συμπερασματικά προκύπτει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών δράσεων μέσα από κατάλληλους προϋπολογισμούς, ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των αρχών και ποσοτικοποποιημένη παρακολούθηση.