Με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) στον τομέα των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης στους αερολιμένες επιχειρείται η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποτίμηση των υπηρεσιών αυτών.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά στην οργανωμένη και συστηματική απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης (υποδομή του αερολιμένα, δυνατότητες πυροπροστασίας και διάσωσης), στη συγκριτική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις απαιτήσεις του ICAO και στη διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων βελτιώσεων και αντίστοιχου σχεδίου εφαρμογής.  Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής στους σημαντικότερους αερολιμένες της Ελλάδας επέτρεψε την ποσοτικοποιημένη αποτίμηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης και οδήγησε στον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αναβάθμιση τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής των αερολιμένων όσο και των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.