Στην εργασία αυτή αξιοποιείται η διεθνής εμπειρία και τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας στην Ελλάδα και καταδεικνύεται η ανάγκη για την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών λύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  Παρατίθεται σειρά τεχνικών ποσοτικοποιημένων λύσεων που αφορούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του οδηγού, της οδικής υποδομής, της κατάστασης των οχημάτων, της αστυνόμευσης και της αντιμετώπισης μετά το ατύχημα, για τις οποίες αναφέρεται ενδεικτικά ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς τους.  Έμφαση δίδεται στις τεχνικές λύσεις που φαίνεται να είναι περισσότερο απαραίτητες για τη σταδιακή βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο σχετικό πενταετές στρατηγικό σχέδιο.  Για την ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα απαιτείται συστηματικός και ποσοτικοποιημένος προγραμματισμός και παρακολούθηση των τεχνικών λύσεων οδικής ασφάλειας με κατάλληλα επιλεγμένους δείκτες απόδοσης.