Στόχος της παρούσας έρευνας υπήρξε η ανάπτυξη του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, η εφαρμογή του οποίου θα επιτρέψει τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα, σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών του έτους 2000, κατά 20% έως το έτος 2005. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε η αναλυτική καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας και η συστηματική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, οι οποίες οδήγησαν αφενός στον καθορισμό των στόχων, της δομής και των επιμέρους προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας και αφετέρου στον προσδιορισμό ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σχέδιο προώθησης και ενημέρωσης και σύστημα ποσοτικοποιημένης παρακολούθησης. Η βελτίωση του σημερινού επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι εφικτή στον βαθμό που η Πολιτεία θα εκμεταλλευτεί τις επιτυχημένες εμπειρίες άλλων κρατών διεθνώς, θα ξεφύγει από τη λογική των αποσπασματικών δράσεων και θα υιοθετήσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων.