Η επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου οδικής ασφάλειας (μείωση των νεκρών κατά 50% έως το 2010) εξαρτάται άμεσα από την απόδοση των κρατών εκείνων με τις χαμηλότερες επιδόσεις, αφού στα κράτη αυτά (τέσσερα νότια κράτη και δέκα υπό ένταξη κράτη) υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης από τα υπόλοιπα κράτη. Στα νότια κράτη – μέλη, οι βασικές αιτίες για τον υψηλό αριθμό νεκρών σε οδικά ατυχήματα είναι η αυξημένη συμμετοχή των δικυκλιστών και των πεζών στην κυκλοφορία, η ανεπαρκής οργάνωση των αρμόδιων φορέων και η σημαντική απόκλιση μεταξύ θεωρίας και πράξης στην εφαρμογή των μέτρων. Στα υπό ένταξη μέλη, το αυξημένο πλήθος νεκρών σε οδικά ατυχήματα μπορεί να αποδοθεί στην ανεπαρκή ανάπτυξη του οδικού δικτύου, στην περιορισμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών και στους χαμηλούς διατιθέμενους προϋπολογισμούς για την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, οι δύο γεωγραφικές ενότητες, καθώς και τα κράτη που τις απαρτίζουν, εμφανίζουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας, κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να προβλέπονται διαφοροποιημένες πολιτικές και μέτρα σε κάθε περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο, καθιερώνοντας μια σειρά υποχρεωτικών διαδικασιών όπως η συστηματική διαχείριση των επικίνδυνων θέσεων σε εθνικό επίπεδο, οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, ο αποκλειστικός προϋπολογισμός για δράσεις οδικής ασφάλειας, η ανεξάρτητη, αξιόπιστη και συνεχής παρακολούθηση των μέτρων οδικής ασφάλειας, και η συστηματική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μέτρων οδικής ασφάλειας και άλλες εκστρατείες ενημέρωσης.