Στόχος της έρευνας αυτής είναι να συνδυάσει αποτελέσματα που προέρχονται από χρήση μικροσκοπικών προτύπων προσομοίωσης της κυκλοφορίας και από δοκιμές σε προσομοιωτές οδήγησης οχημάτων με συστήματα προηγμένου ελέγχου ταχύτητας κρουαζιέρας (advanced cruise control, ACC) για τον εντοπισμό της επιρροής της τεχνολογίας αυτής στην κυκλοφοριακή ικανότητα και την οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα των δύο πειραμάτων αναλύθηκαν και εντοπίστηκαν οι ομοιότητές τους. Τα αποτελέσματα πινακοποιήθηκαν και αναλύθηκαν, και εξάχθηκαν ποιοτικά αποτελέσματα. Οι δείκτες που επιλέχθηκαν αφορούσαν στη μέση ταχύτητα, στους ελάχιστους και επιθυμητούς χρονικούς διαχωρισμούς και στον χρόνο-προ-σύγκρουσης (Time-To-Collision, TTC). Η ανάλυση έδειξε ότι η επίπτωση ενός ACC στη μέση ταχύτητα είναι αμελητέα, ενώ οι τιμές των χρονικών διαχωρισμών και του χρόνου-προ-σύγκρουσης μειώθηκαν. Αν και αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν θετική επιρροή στην κυκλοφοριακή ικανότητα, οι χαμηλότερες τιμές των χρονικών διαχωρισμών και του TTC που προκύπτουν μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για την οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν σε συμπεράσματα για τη μελλοντική ανάπτυξη των συστημάτων ACC και ταυτόχρονα κατέδειξαν την αναγκαιότητα για συνδυασμένη αξιολόγηση της επιρροής των ACC.