Στην παρούσα εργασία με βάση τη διεθνή και ελληνική εμπειρία αναλύονται οι δράσεις που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων και των προβλημάτων οδικής ασφαλείας και αναπτύσσεται ολοκληρωμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο οδικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων ασφάλειας και τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων και των θυμάτων τους.  Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν στη συναρμογή της οδού με τις παρόδιες χρήσεις γης, την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών διατάξεων στους κόμβους και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, τις βελτιώσεις στη σήμανση, στον ηλεκτροφωτισμό, στην ασφάλιση και στα οδοστρώματα, καθώς και επεμβάσεις στους παράπλευρους χώρους της οδού και ειδικά μέτρα οδικής ασφάλειας στις αστικές περιοχές.  Βασικός στόχος του ολοκληρωμένου πλαισίου επεμβάσεων οδικής ασφάλειας αποτελεί η δημιουργία ενός οδικού περιβάλλοντος εύκολα αναγνώσιμου από τον οδηγό και τον πεζό, το οποίο όχι μόνο δεν τους αιφνιδιάζει αλλά και συγχωρεί τα λάθη τους.