Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει διερεύνηση για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων επιλεγμένων συστημάτων επιτήρησης της κυκλοφορίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ανάπτυξη πλαίσιου αρχών και προτάσεων για προγράμματα επιτήρησης επιλεγμένων παραβάσεων κυκλοφορίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ευρεία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιμέρους δράσεων επιτήρησης των παραβάσεων μη χρήσης ζώνης ασφαλείας, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα. Αναπτύχθηκαν το πλαίσιο αρχών και οι ειδικές δράσεις των ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιτήρησης των επιλεγμένων παραβάσεων.