Στην παρούσα εργασία διερευνάται η στάση των Ευρωπαίων οδηγών σε θέματα ταχύτητας κατά την οδήγηση στους βασικούς τύπους οδών και επισημαίνονται διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στους οδηγούς διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών με την αξιοποίηση της πανευρωπαϊκής έρευνας SARTRE 3 που πραγματοποιήθηκε το 2002 σε 23 ευρωπαϊκά κράτη με ειδικά ερωτηματολόγια. Η στατιστική επεξεργασία και η συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων των οδηγών οδήγησε σε σειρά συμπερασμάτων και προτάσεων. Φάνηκε ότι οι οδηγοί εξακολουθούν να υποτιμούν την επικινδυνότητα της ταχύτητας όσον αφορά στη δική τους οδήγηση. Επιπλέον, προέκυψε ότι απαιτούνται διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης της υπερβολικής ταχύτητας από τους οδηγούς σε κάθε κράτος.