Τα έξυπνα συστήματα μεταφορών και ιδιαίτερα εκείνα που υποστηρίζουν τον οδηγό, (σύγχρονα συστήματα υποστήριξης του οδηγού, ΣΣΥΟ) εμφανίζουν σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας, καθώς επίσης και για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω της κυκλοφορίας. Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ADVISORS αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη της επιρροής των ΣΣΥΟ και αναπτύχθηκαν στρατηγικές εφαρμογής για εκείνα τα ΣΣΥΟ με την υψηλότερη αναμενόμενη θετική επιρροή στην οδική ασφάλεια, στην κυκλοφοριακή ικανότητα και στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογία (Κοινή Μεθοδολογία Αξιολόγησης, ΚΜΑ).  Τα βασικά βήματα αυτής της κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης αφορούν στην επιλογή των προς αξιολόγηση ΣΣΥΟ, στην ανάλυση κινδύνου, στην ανάλυση των εμπλεκομένων φορέων, στον προσδιορισμό των κριτηρίων και της βαρύτητάς τους, στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης, στη συνολική αποτίμηση, στην ιεράρχηση και στην ανάπτυξη στρατηγικών εφαρμογής. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται τόσο η Κοινή Μεθοδολογία Αξιολόγησης, όσο και η εφαρμογή της μέσα στο πλαίσιο του έργου ADVISORS και αναλύονται τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και την εφαρμογή των ΣΣΥΟ.