Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα αναλύεται το σχετικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση διαθεσιμότητας των απαραίτητων στοιχείων για την ανάλυση των οδικών ατυχημάτων και ορίζονται τα υποσυστήματα του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας. Εξετάζονται τα μακροσκοπικά στοιχεία οδικών ατυχημάτων, έκθεσης στον κίνδυνο (κυκλοφορία κλπ.) και δεικτών απόδοσης οδικής ασφάλειας καθώς και τα στοιχεία από τις σε βάθος αναλύσεις των αιτιών των ατυχημάτων και των αντίστοιχων τραυματισμών. Έμφαση δίδεται επίσης στην ανάλυση των στοιχείων και στη δημοσιοποίησή τους μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.  Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη δημιουργία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ανάπτυξη και λειτουργία του.