Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα. Στόχος της εργασίας είναι αφενός η δημιουργία μιας πλήρους εικόνας αναφορικά με τους εμπλεκόμενους φορείς στη συλλογή, κωδικοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, και αφετέρου η αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο και της ποιότητας των υφιστάμενων στοιχείων, για τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων οδικής ασφάλειας.  Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις αναλύσεις των πραγματικών αιτιών των οδικών ατυχημάτων και τον αντίστοιχο καθορισμό των απαραίτητων επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της χώρας για τη μείωσή τους.