Τα εξελιγμένα συστήματα πληροφόρησης μετακινούμενων αποτελούν έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα σήμερα. Η εφαρμογή και λειτουργία τους αναμένεται να επιφέρει θετικές συνέπειες σε χαρακτηριστικά των οδικών μεταφορών όπως οι κυκλοφοριακές και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η οδική ασφάλεια. Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιείται διεξοδική παρουσίαση των διαθέσιμων εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες κατηγορίες, οι οποίες περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων. Στις κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται η χρονική φάση της μετακίνησης κατά την οποία παρέχεται η πληροφόρηση, η αλληλεπίδραση συστήματος-χρήστη, η θέση του συστήματος και η κατηγορία του χρήστη στον οποίο αναφέρονται. Στη συνέχεια, περιγράφονται τρεις εφαρμογές εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρείται η παρουσίαση της αναμενόμενης επίδρασης που μπορεί να έχουν τα συστήματα αυτά στη συμπεριφορά του χρήστη και κατ’ επέκταση στις κυκλοφοριακές συνθήκες και συνθήκες οδικής ασφάλειας, μέσα από τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του χρήστη και από παραδείγματα λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν τόσο τη σημαντικότητα των εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης όσο και τα πιθανά χαρακτηριστικά εφαρμογής τους με βάση τα οποία δύναται να καθοριστεί η αποτελεσματικότητά τους.