Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την ανάλυση της επικινδυνότητας των οδηγών Ι.Χ. οχημάτων και δικύκλων στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων οδικών ατυχημάτων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), για την ανάκτηση των απαραίτητων αναλυτικών στοιχείων οδικών ατυχημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο (διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα) των οδηγών Ι.Χ. και δικύκλων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η έκθεση στον κίνδυνο των επιλεγμένων κατηγοριών οδηγών, συνδυαστικά ανά χαρακτηριστικά του οδηγού (φύλο, ηλικία, εμπειρία), του οχήματος (τύπος, ηλικία) και του οδικού δικτύου (τύπος περιοχής). Τέλος, υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι αναλυτικοί δείκτες επικινδυνότητας, επιτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων και σε αρκετές περιπτώσεις ανατρέποντας τις γενικές εντυπώσεις που εσφαλμένα δημιουργούνται από την εξέταση των στατιστικών ατυχημάτων. Η παρούσα έρευνα καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην ανάλυση των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και δίνει για πρώτη φορά μετά το 1985 τη δυνατότητα να υπολογιστούν οι τόσο απαραίτητοι δείκτες επικινδυνότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανάγκη προώθησης ενός εθνικού συστήματος καταγραφής των χαρακτηριστικών έκθεσης στον κίνδυνο των χρηστών των συγκοινωνιακών συστημάτων για τη διατύπωση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας μιας καλύτερα τεκμηριωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας.