Με βάση τα εξατομικευμένα στοιχεία της βάσης δεδομένων οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας γίνεται μία ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ασφάλεια στο ελληνικό οδικό δίκτυο.  Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι γενικές τάσεις εξέλιξης της οδικής ασφάλειας σε σχέση με το οδικό δίκτυο της χώρας.  Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η επιρροή παραμέτρων της οδικής υποδομής στα οδικά ατυχήματα και τη σοβαρότητά τους. Η μακροσκοπική θεώρηση των παραμέτρων αυτών δίνει χρήσιμα συμπεράσματα για τις γενικές προτεραιότητες επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που δεν φαίνεται να συμφωνούν πάντα με τις επικρατούσες σχετικές εντυπώσεις.