Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου “HEARTS (Health Effects and Risk of Transport Systems) – Κίνδυνοι και επιπτώσεις στην υγεία των συγκοινωνιακών συστημάτων” ήταν η ανάπτυξη και ο έλεγχος ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση της έκθεσης στον κίνδυνο και των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία από διαφορετικές πολιτικές αστικών μεταφορών. Οι παράμετροι επικινδυνότητας που εξετάστηκαν αφορούσαν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στο θόρυβο και στα οδικά ατυχήματα. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανασκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων προτύπων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις επιπτώσεις των αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κυκλοφοριακών προτύπων, προτύπων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και οδικών ατυχημάτων, αλλά και προτύπων χρόνου δραστηριότητας, έκθεσης στον κίνδυνο και επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού. Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκαν κατάλληλα υφιστάμενα πρότυπα για προσαρμογή, ενσωμάτωση και χρήση, ενώ αναπτύχθηκαν νέα πρότυπα, κυρίως μικροσκοπικού περιβάλλοντος (micro-environmental), όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Η εφαρμογή αυτών των προτύπων βασίζεται σε μια διαδικασία κατανομής της έκθεσης στον κίνδυνο σε άτομα ή πληθυσμούς με βάση την κατανομή του χρόνου που περνούν σε διαφορετικά μικροσκοπικά περιβάλλοντα, καθένα από τα οποία μπορεί να χαρακτηριστεί από διαφορετικές πυκνότητες (concentrations) επικινδυνότητας. Τα διάφορα πρότυπα συνδέθηκαν μεταξύ τους σε ένα περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για τη δημιουργία ενός εργαλείου ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων. Παράλληλα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της μεθοδολογίας, να ελεγχθούν και να επικυρωθούν τα διάφορα πρότυπα και να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η προσέγγιση του ερευνητικού έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση πολιτικών μεταφορών, πραγματοποιήθηκαν τρεις πιλοτικές εφαρμογές (case studies) στις πόλεις του Leicester (Αγγλία), της Lille (Γαλλία) και της Φλωρεντίας (Ιταλία).