Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός πλήρους συνόλου βασικών στατιστικών στοιχείων οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή τους. Τα στατιστικά αυτά αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία που εξήχθησαν από το CARE, την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με εξατομικευμένα στοιχεία οδικών ατυχημάτων, και από άλλα διεθνή αρχεία δεδομένων (OECD/IRTAD, Eurostat, κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι διάφορες ανάγκες για στατιστικά στοιχεία οδικών ατυχημάτων, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων ατυχημάτων και έκθεσης στον κίνδυνο, για τον σχεδιασμό επιλεγμένων στατιστικών αποτελεσμάτων, δηλαδή: της Ετήσιας Στατιστικής Επετηρίδας (Annual Statistical Report), των Βασικών Δελτίων Δεδομένων Οδικής Ασφάλειας (Basic Fact Sheets) και των Συγκεντρωτικών Αρχείων Δεδομένων Οδικής Ασφάλειας (Aggregate Data Files). Τα στατιστικά αυτά αποτελέσματα είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας όσων ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, αλλά όχι απαραίτητα και εκείνων που αναζητούν σε βάθος έρευνα και ανάλυση οδικών ατυχημάτων. Τα στατιστικά αυτά αποτελέσματα αποτελούν μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της χρήσης των υπαρχόντων δεδομένων οδικών ατυχημάτων καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υπάρχουσες παραμέτρους οδικής ασφάλειας. Συμπερασματικά, η κατάλληλη χρήση των υπαρχόντων δεδομένων μπορεί με βεβαιότητα να καλύψει ένα σημαντικό εύρος των υπαρχόντων αναγκών για αναλύσεις οδικής ασφάλειας σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.