Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου “SafetyNet”, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των παραμέτρων οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τα παιδιά στις χώρες της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή βάση με εξατομικευμένα δεδομένα οδικών ατυχημάτων CARE, καθώς και άλλες διεθνείς βάσεις δεδομένων (OECD, IRTAD, Eurostat κ.α.). Δεδομένα οδικών ατυχημάτων για δέκα έτη και για 14 χώρες της ΕΕ συσχετίζονται με βασικές παραμέτρους ασφάλειας όπως ο τύπος οχήματος, η σοβαρότητα, ο τύπος οδικού δικτύου, καθώς επίσης και η ημέρα της εβδομάδας, η ώρα της ημέρας και η εποχή. Η συγκριτική αυτή ανάλυση κατέδειξε μια μείωση μεγαλύτερη από 45% στους θανάτους παιδιών σε οδικά ατυχήματα από το 1995 έως το 2004, σημαντικά καλύτερη από την αντίστοιχη μείωση κατά 26% του συνολικού αριθμού νεκρών.  Έδειξε επιπλέον, ότι κατά μέσο όρο, τα παιδία έχουν λιγότερο από το ένα τέταρτο πιθανότητα να σκοτωθούν σε οδικό ατύχημα από ένα μέσο άτομο. Επιπλέον, τα παιδία που επιβαίνουν σε επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούν περισσότερο από τα δύο πέμπτα του συνόλου των παιδικών θανάτων, ενώ οι θάνατοι πεζών παιδιών αποτελούν μόλις το ένα τέταρτο του συνόλου. Επίσης, εντοπίστηκαν συγκεκριμένες χώρες με υψηλότερο αριθμό θανάτων παιδιών από οδικά ατυχήματα για συγκεκριμένους τύπους ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης επιτρέπουν το σχηματισμό μίας συνολικής εικόνας του επιπέδου ασφάλεια των παιδιών στην Ευρώπη, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική υποστήριξη στους φορείς λήψης αποφάσεων οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη.