Ένα πλήθος νέων τεχνολογιών (από συστήματα πλοήγησης έως συστήματα προειδοποίησης υπέρβασης ταχύτητας και συστήματα ανίχνευσης κόπωσης) κάνουν την εμφάνιση τους, πολλά από τα οποία είτε στοχεύουν άμεσα στους ηλικιωμένους οδηγούς, είτε αναμένεται να ωφελήσουν αυτό το τμήμα του πληθυσμού σε μεγαλύτερο βαθμό. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζεται ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή σε τέτοια συστήματα. Η καλύτερη κατανόηση της αντίληψης τέτοιων συσκευών από τους ηλικιωμένους οδηγούς θα επιτρέψει στους ειδικούς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή αποδοχή και επιτυχή ευρεία εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία για τους Έλληνες οδηγούς, τα οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο μια πρόσφατης εκτεταμένης έρευνας σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες (τη βάση δεδομένων SARTRE-3), παρουσιάζεται στατιστική ανάλυση της αντίληψης της χρησιμότητας και αποδοχής των νέων τεχνολογιών από ηλικιωμένους οδηγούς. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιο πρόθυμοι να αποδεκτούν τις νέες αυτές τεχνολογίες. Απο τα αποτελέσματα των μαθηματικών προτύπων τύπου ordered logit που αναπτύχθηκαν προκύπτει καλύτερη κατανόηση των παραγόντων ανθρώπινης συμπεριφοράς από την εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών σε σχέση με τα πιο ευαίσθητα τμήματα του πληθυσμού των οδηγών.