Τα στοιχεία οδικών ατυχημάτων δεν προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες για την οδική ασφάλεια εφόσον δεν συνδυάζονται με στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο (κυκλοφορία  οχημάτων, επιβατών κτλ). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SafetyNet, αναπτύχθηκε ένα πανευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο  με σκοπό τη διεξαγωγή αναλύσεων με περισσότερο νόημα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν στοιχεία που αφορούν στο οδικό δίκτυο, στον πληθυσμό των οδηγών, στον στόλο των οχημάτων, στα οχηματοχιλιόμετρα και τα επιβατοχιλιόμετρα. Ξεκινώντας από τα υπάρχοντα στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο, μελετήθηκαν βέλτιστες πρακτικές για μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας αυτών των στοιχείων και ενώθηκαν σε μια πρόταση για ένα κοινό πλαίσιο, επιτρέποντας την διαθεσιμότητα συγκρίσιμων στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξέταση της έκθεσης στον κίνδυνο σε σχέση με τον χρόνο και την απόσταση, αναδεικνύοντας την συνθετότητα της εργασίας και την προσοχή που θα πρέπει να υφίσταται όταν πραγματοποιούνται αναλύσεις με στοιχεία έκθεσης στον κίνδυνο. Η σταδιακή αποδοχή του κοινού πλαισίου στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο από τις Ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες για αναλύσεις οδικής ασφάλειας τα επόμενα χρόνια και να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του φιλόδοξου στόχου της μείωσης στο μισό των θανάτων από οδικά ατυχήματα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους.