Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση προτεινόμενων μέτρων για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης – µε έµφαση στα αστικά κέντρα – µέσω μιας “περιβαλλοντικής” διαχείρισης της κυκλοφορίας. Τα μέτρα αυτά αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, στο ολοκληρωµένο Σχεδίο Στρατηγικής για την Αντιµετώπιση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην εισήγηση επισημαίνονται καταρχήν τα γενικά προβλήματα και η υφιστάµενη κατάσταση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, με έμφαση στην αστική ρύπανση που οφείλεται κυρίως σε κυκλοφοριακά προβλήµατα, τα οποία εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα (στρατηγικού σχεδιασμού, θεσμικού-οικονομικού πλαισίου, ελλείψεις υποδομής και θέματα λειτουργίας του συγκοινωνιακού συστήματος). Στη συνέχεια πραγματοποιείται  μια “ιστορική αναδρομή” σε προηγούμενες προσπάθειες μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στην κυκλοφορία και τέλος προτείνονται και αναλύονται τρία νέα “περιβαλλοντικά” μέτρα ελέγχου των εκποµπών των οδικών αστικών μεταφορών που αφορούν αφενός μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων βάσει των εκπεμπόμενων ρύπων (Πράσινος Δακτύλιος) αφετέρου μέτρα τιμολόγησης (Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας, Περιβαλλοντικές Χρεώσεις Κυκλοφορίας)  των οχημάτων, βάσει της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”.