Οι αναλύσεις οδικής ασφάλειας έχουν ως στόχο την περιγραφή και επεξήγηση των μεγεθών οδικής ασφάλειας (ατυχημάτων και παθόντων), στο χώρο ή στο χρόνο, καθώς και την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων με βάση την υφιστάμενη εμπειρία. Η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων είναι μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για χρήσιμες αναλύσεις οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, έχει συγκεντρωθεί και εναρμονιστεί μεγάλο πλήθος δεδομένων, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα οδικών ατυχημάτων, έκθεσης στον κίνδυνο δεικτών απόδοσης ασφάλειας, και σε βάθος ανάλυσης ατυχημάτων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας αναλυτικής εικόνας των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση δεδομένων και γνώσης από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρωμένου ερευνητικού έργου SafetyNet και μπορούν σε γενικές γραμμές να διαχωριστούν σε αναλύσεις χρονοσειρών, γεωγραφικές αναλύσεις και αναλύσεις ατυχημάτων. Αποδεικνύεται ότι διαφορετικού τύπου εξαρτήσεις μπορεί να παρατηρούνται στα δεδομένα οδικών ατυχημάτων (πχ. σειριακές ή ιεραρχικές εξαρτήσεις), και απαιτείται ειδική στατιστική επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, όπως η πολυεπίπεδη ανάλυση και η ανάλυση χρονοσειρών. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται πρόσθετα μεθοδολογικά ζητήματα, όπως είναι η χρήση στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, η χρησιμότητα των εξατομικευμένων αναλύσεων και οι δυνατότητες συνδυασμού των δεδομένων του Παρατηρητηρίου με άλλα δεδομένα. Παρουσιάζεται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων από διάφορες μελέτες περιπτώσεων σε διαφορετικές χώρες ή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία περιλαμβάνονται συνδυαστικές αναλύσεις ατυχημάτων, παθόντων και έκθεσης στον κίνδυνο, δομικές και επεξηγηματικές αναλύσεις χρονοσειρών και προβλέψεις, χωρική προτυποποίηση, συνδυαστική ανάλυση δεδομένων ατυχημάτων και στάσεων οδικής ασφάλειας, στατιστική ανάλυση των δεικτών ελλιπούς καταγραφής των παθόντων και προτυποποίηση δεδομένων σε βάθος αναλύσεων ατυχημάτων.