Η διεθνής εμπειρία, με αποκορύφωμα τα θετικά αποτελέσματα της απελευθέρωσης των λεωφορειακών μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1986, καθιστούν την εισαγωγή συνθηκών ελεύθερης αγοράς στις αστικές και υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές της Ελλάδας σαν τη μοναδική διέξοδο από τα πολλαπλά προβλήματα του τομέα.  Η σταδιακή λειτουργία και εκμετάλλευση των λεωφορειακών μεταφορών από επιχειρήσεις ιδιωτικές, δημοτικές ή κρατικές σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού θα έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων.  Το κράτος θα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του ρυθμιστή του ανταγωνισμού καθώς και στον καθορισμό των πλαισίων μίας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών.