Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία των Συγκοινωνιολόγων αναφορικά με τις γενεσιουργές αιτίες του σημερινού χαμηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των συγκοινωνιών στα περισσότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένης πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων για την αντιμετώπιση του σημερινού πλαισίου αδράνειας και την προοδευτική βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής του πολίτη.  Οι Τοπικές Αρχές και Κοινωνίες οφείλουν να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές (η πόλη στους πεζούς ή στα ΙΧ; η πόλη στους κατοίκους, στους εργαζόμενους ή στους επισκέπτες;) και να τις προωθήσουν μέσα από δύο διακριτές κατηγορίες δράσεων: τις δράσεις ολοκληρωμένης στρατηγικής και τις επιμέρους δράσεις προτεραιότητας.  Μόνο η συστηματική προσπάθεια με σωστή τεκμηρίωση, τολμηρές επιλογές, κατάλληλη οργάνωση και επαρκείς προϋπολογισμούς μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού των ελληνικών αστικών κέντρων και στη σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.