Τα νεαρά άτομα που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε οδικά ατυχήματα. Ως εκ τούτου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόκληση τέτοιων ατυχημάτων έχουν εκτενώς διερευνηθεί μέσω αναλύσεων που έπονται της εκδήλωσης του ατυχήματος και πειραμάτων σε προσομοιωτή οδήγησης. Αντίθετα, η συλλογή στοιχείων για τη μελέτη της επίδρασης του αλκοόλ στη συμπεριφορά των νέων οδηγών είναι δυσχερής και, επομένως, δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η οδηγική συμπεριφορά των νέων υπό την επήρεια αλκοόλ μέσω πειράματος σε προσομοιωτή οδήγησης. Για αυτό τον σκοπό, χορηγήθηκε κοινή προκαθορισμένη δόση αλκοόλης σε σαράντα συμμετέχοντες. Η σύγκριση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και συστάσεις για λήψη μέτρων από την Πολιτεία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο χρόνος αντίδρασης πριν την κατανάλωση επηρεάζει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης μετά την κατανάλωση. Τα υψηλά επίπεδα περιεκτικότητας αλκοόλ αυξάνουν τον χρόνο αντίδρασης. Συγκεκριμένα, 10% αύξηση περιεκτικότητας αντιστοιχεί σε 2% αύξηση του χρόνου αντίδρασης. Τα άτομα με ταχύ ρυθμό απορρόφησης του αλκοόλ εμφανίζουν καλύτερη οδηγική συμπεριφορά ανεξαρτήτως της απόλυτης τιμής περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα. Τέλος, τα πρόσφατα γεύματα οδηγούν σε μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η τακτική φυσική άσκηση σε μικρότερους.