Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της κατάλληλης κατανομής για την ανάλυση στοιχείων οδικής ασφάλειας που εμφανίζουν χρονικό συσχετισμό (temporal correlation). Με τη χρήση του μεθοδολογικού πλαισίου των γενικευμένων γραμμικών στατιστικών προτύπων (generalized linear model framework), εξετάζονται τέσσερις εναλλακτικές στατιστικές κατανομές: κανονική, Poisson, quasi-Poisson, και αρνητική διωνυμική, και εκτιμώνται οι τιμές των παραμέτρων των αντίστοιχων μοντέλων. Για την εφαρμογή των προτύπων χρησιμοποιούνται μηνιαία στοιχεία νεκρών και τραυματιών από οδικά ατυχήματα και αστυνόμευσης από την Ελλάδα για έξι χρόνια (Ιανουάριος 1998 έως Δεκέμβριος 2003). Στα τελικά πρότυπα που επιλέχθηκαν περιλαμβάνονται και ημιτονοειδείς όροι (sinusoidal terms) για την αποτύπωση του χρονικού συσχετισμού των παρατηρήσεων.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μοντέλα quasi-Poison και αρνητική διωνυμική υπερτερούν εκείνων των κατανομών της κανονικής και της Poisson.  Από την εφαρμογήτ ων μοντέλων προέκυψε ότι υπάρχει μία σαφής συσχέτιση ανάμεσα στην εντατικοποίηση της αστυνόμευσης και στη μείωση των οδικών αυχημάτων.  Πιο συγκεκριμένα, μία σημαντική αύξηση στον αριθμό των αλκοτέστ μετά το 1998 συνεισέφερε καθοριστικά στη μείωση του αριθμού των νεκρών και των βαριά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα.