Στόχος: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των στάσεων των οδηγών απέναντι στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας σε διαφορετικούς τύπους οδών και των χαρακτηριστικών των οδηγών και της δηλωθείσας συμπεριφοράς ως προς την ταχύτητα. Μέθοδος: Βάση της μελέτης ήταν οι απαντήσεις που έδωσαν περίπου 1.000 οδηγοί από 23 ευρωπαϊκές χώρες, σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου για τη συμπεριφορά σε σχέση με την ταχύτητα και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά. Πραγματοποιήθηκε γραμμική-λογαριθμική ανάλυση και αναπτύχθηκαν τέσσερα πρότυπα: για τους αυτοκινητοδρόμους, τις κύριες οδούς, τις επαρχιακές οδούς και τις οδούς σε αστικές περιοχές. Αποτελέσματα / Συμπεράσματα: Η εφαρμογή των προτύπων έδειξε ότι και στους τέσσερις τύπους οδού, η εξαρτημένη μεταβλητή (δηλωθείσα υπέρβαση του ορίου ταχύτητας) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πεποίθηση ότι οι άλλοι οδηγοί υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Άλλες μεταβλητές που βρέθηκαν να έχουν επιρροή στη στάση απέναντι στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, αφορούν στα χαρακτηριστικά του οδηγού (φύλο, ηλικία, ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα), στις απόψεις του οδηγού (απόλαυση της γρήγορης οδήγησης, γνώση των μέτρων επιτήρησης της ταχύτητας και επιθυμία για υψηλότερα όρια), στη δηλωθείσα συμπεριφορά (πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα στο παρελθόν) και σε άλλες παραμέτρους (κυβισμός του οχήματος, προειδοποίηση άλλων οδηγών για την ύπαρξη Τροχαίας στη διαδρομή) .