Τα οδικά ατυχήματα είναι ένα μείζον παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα με περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια θανάτους ετησίως (η πρώτη αιτία θνησιμότητας για τις ηλικίες 15-29). H διεθνής επιστημονική συνεργασία για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου και των αντιστοίχων μέτρων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας παγκοσμίως. Βασικός στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων προτυποποίησης οδικής ασφάλειας τόσο σε μακροσκοπικό και όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), στην Ασία (Κίνα) και στις ΗΠΑ. Η διερεύνηση της δυνατότητας μεταφερσιμότητας και σύγκρισης των αποτελεσμάτων, θα οδηγήσει σε πολύτιμη μεταφορά γνώσης και εμπειριών για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, στην Κίνα και παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα θα παρέχουν επιστημονική τεκμηρίωση για τη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης της ασφάλειας, των αρχών γεωμετρικού σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των επικίνδυνων θέσεων μέσω της ανάπτυξης διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Τα αποτελέσματα αναμένεται θα συντελέσουν στην ανάπτυξη προηγμένων προτύπων οδικής ασφάλειας και να ενισχύσουν σημαντικά το σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, στην Κίνα και παγκοσμίως.