Αντικείμενο του έργου είναι ο προσδιορισμός και η ποσοτικοποίηση της κοινωνικοοικονομικής επιρροής των υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες Uber. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάλυση του δυναμικού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της συνολικής προστιθέμενης αξίας για την απασχόληση στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Με βάση τα διαφορετικά σενάρια για την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα θα προταθεί ποσοτικοποίηση των νέων ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, θα εξεταστεί η βελτίωση των υπηρεσιών κινητικότητας στην Αθήνα. Με βάση τα διαφορετικά σενάρια για την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης, θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις στις οικονομικές ευκαιρίες και στην κινητικότητα, με έμφαση στη μετάβαση από ανταγωνιστικές αγορές (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ.) στις υπηρεσίες κοινοχρησίας οχημάτων. Για την επίτευξη των στόχων του έργου, θα ακολουθηθεί μια επιστημονικά ορθή και ισχυρή σταδιακή μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα αυτής της  μεθοδολογίας θα οδηγήσουν σε μια σωστά τεκμηριωμένη συνολική σύνθεση της επιρροής των υπηρεσιών κοινοχρησίας οχημάτων στην Αθήνα.