Στόχος του έργου είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την επίτευξη των απαιτήσεων του έργου “Trendline”, σχετικά με τη συλλογή των βασικών δεικτών επίδοσης οδικής ασφάλειας στην Ε.Ε. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν:

  • Υποστήριξη των δραστηριοτήτων συντονισμού: συμμετοχή στην ομάδα συντονισμού του έργου και στην τεχνική επιτροπή, προετοιμασία σημείων της ημερήσιας διάταξης και ενεργή συμμετοχή στη γενική συνέλευση, προετοιμασία εγγράφων και παρουσίαση παρουσιάσεων σχετικών με το έργο.
  • Μεθοδολογική υποστήριξη για τους 8 βασικούς δείκτες επίδοσης: σύνταξη και αναθεώρηση των κοινών μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών, συμβουλές σχετικά με τις απαιτήσεις των δικαιούχων σχετικά με τις μεθοδολογικές προδιαγραφές.
  • Συμβολή στους πειραματικούς και συμπληρωματικούς δείκτες: προετοιμασία μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τους πειραματικούς δείκτες, διεξαγωγή και επίβλεψη μετρήσεων σε περιορισμένη κλίμακα σε 1-3 χώρες, σύνταξη τελικής έκθεσης για τους βασικούς δείκτες επίδοσης.
  • Εποπτεία των εθνικών αναλύσεων δεδομένων και υποβολής εκθέσεων: συνολική εποπτεία της ανάλυσης και της υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του έργου.